söndag 31 augusti 2014

Politiska strötankar

Så här i valtider kan det vara passande att publicera följande lilla "strötanke" av Rydberg. Den visar att debatten om olika gruppers särställning inte är ny. För att sammanfatta handlar det om vilka som utgöre en minoritet och varför det räcker att ge skydd åt den minsta möjliga minoriteten i ett samhälle, nämligen individen, för att ge alla "minoriteter" skydd. Han berör även demokratins brister och varför den ändå är det bästa styrelseskicket. Utdraget nedan ingår i Varia (Mimer bokförlag, 2013).

"Strötankar" var för övrigt under en tid något av en egen litterär genre, bestående av små tankekorn, oftast publicerade postumt i författarnas samlade skrifter.
Om minoriteternas rätt talas nu mycket från deras sida, som själva befinna sig med sina politiska åsikter i minoritet. Detta är mänskligt och naturligt. Ledsamt är endast, att de, som tala om denna rätt, aldrig bry sig om att bestämma hennes väsen och gränser.

Huru stor skall minoriteten vara, för att hon skall anses äga »minoritetens rätt»? Om över huvud en sådan rätt existerar, vilket icke kan betvivlas, så kan han omöjligen vara bunden vid en viss siffra eller hava sin tillvaro ovanför en viss gränslinje, så nämligen, att om minoriteten nedsjönke under den linjen, han skulle vara rättslös. Detta vore orimligt och principlöst. Då funnes ju ingen minoritetens rätt som minoritet.

Den största tänkbara minoritet är den, som med blott en enda individ är underlägsen antalet individer i majoriteten. Den minsta möjliga minoritet är den, som är inskränkt till en enda individ, vars åsikter i sin helhet eller i någon enskild fråga äro så egendomliga, att ingen annan delar dem.
Om över huvud det kan talas om en minoritetens rätt, vilket enligt min åsikt är fullt befogat, så måste denna rätt till principen vara densamma för den största möjliga och den minsta möjliga minoritet. Vi skulle annars få en rätt av den märkvärdiga arten, att han antingen plötsligen och obegripligen började vid en viss siffra eller också tilltoge i analogi med den enkla serien 1, 2, 3, 4 etc.
Den rätt, som tillkommer den största möjliga minoritet i ett samhälle, inom vilket politiska frågors avgörande är byggt på omröstningen – denna må försiggå ett ministerråd eller en aristokratisk senat eller ett demokratiskt parlament – kan således icke vara större än den rätt, vilken tillkommer varje enskild, vars åsikt är antingen så djupt välgrundad och egendomligt gestaltad eller så orimlig och befängd, att ingen annan är i stånd att godkänna henne. Vari består då denna rätt? I rätten att utan förkättring eller andra moraliska eller politiska hinder få göra sig hörd, i rätten att verka för sin övertygelse och sprida henne om möjligt därhän, att hon en gång får majoritet. Så långt som det i mänsklig möjlighet ligger, bör för den skull även själva valsättet till politiska kamrar vara sådant, att det betryggar denna rätt. Därutöver funnes han icke.

Man må beklaga, att staternas liv och utveckling bero av majoritetens makt. Ty de bäste i ett samhälle utgöra aldrig majoritet. Det ligger i själva begreppet de bäste.

Till tröst må gälla, att de sämste ej heller någonsin utgöra majoritet. Det ligger också i det begreppet. Tilltröst må gälla, att om de vise alltid utgöra minoritet, så göra de hospitalsgalne det även. Och det är icke sagt, att de vise alltid befinna sig i minoriteten, därför att de utgöra en minoritet.

Till tröst må gälla, att när allt kommer omkring äro samhällena väsen av det slag, att de lika litet som den enskilda människan tåla vid att göras till experimentalobjekt för vishetsrön, men väl för rön, som framkallas av allmänt kända behov. Det torde ligga någon sanning i det påståendet, att ett samhälles lagar skola vara, vad de till regeln äro: uttryck av det hos folket förhärskande rättsmedvetandet, uttrycket av den bildningsgrad, vartill folket hunnit. Det torde ligga något riktigt i påståendet, att samhällets lagar skola vara sådana, att massan av dem som hava att lyda lagarna finner dem begripliga, giltiga och ändamålsenliga. Medlet, varigenom detta tryggast uppnås, heter majoritetens vilja – ett bristfälligt medel, likasom alla, även de snillrikaste mänskliga medel, men det enda som stått och står till buds. Det låter bra att de visaste skola styra. Men de visaste äro antagligen vise nog att inse, att vad de mindre vise känna och tänka, bildar i samhället en faktor, som de visaste måste hava reda på för att icke blint handskas med ett outrannsakat kraftproblem.

För övrigt: vilka äro de visaste? De som själva anse sig som sådane? I detta fall hava vi att söka mängden av vise dels på dårhusen, dels utanför dem bland de mest uppblåsta och dumhögfärdiga bland människor. Är det de, som skola styra samhället?

De verkligt vise hava en släng av den sokratiska blygsamheten, vilken hindrar dem att räkna sig till deras flock, som ropa: »Vi skola styra, ty vi hava insikterna.»

Eller skola de visaste, de till politisk avgöranderätt mogne, utpekas genom en vunnen erfarenhet om deras visdom? Detta synes klokast. Men ack, vilkas erfarenhet? Naturligtvis de mindre vises, vilka då hava att utfärda de andres vishetsdiplom. Även detta synes något galet, och vi äro då för övrigt inne på marken för majoritetens allmakt.

För övrigt: de föregivet eller verkligt visaste äro även människor och som sådana behäftade med något av det, som dogmatiken kallar arvsynd och som lätt leder till verksynd. De mindre vise, som gjorde de visaste till sina herrar, torde hava skäl att frukta något sådant. Idealisterna bland de mindre vise äro benägne att frukta, att deras övertygelser och samveten, materialisterna bland de mindre vise, att deras penningpung får sitta emellan på experimentet. Världen har ju en gång varit styrd av vise, som tillika hade mer än visdom, nämligen helighet. Huru gick det? Goethe låter kanslern sjunga om

de helige och adeln,
mot varje storm de kämpa högt i sadeln,
och stat och kyrka taga de i lön.

Kyrkostaten har varit styrd av sådane helige. Innebär det ett efterdöme?

onsdag 20 augusti 2014

Sibelius och Rydberg (8) -- Gossar och flickor

Impromptu för kvinnokör och orkestermusik, Opus 19, (1902, omarb. 1910), även känd som "Livslust" och "Gossar och flickor", är en tonsättning av första strofen i Rydbergs dikt "Livslust och livsleda" som ingår i andra samlingen. Mycket vackert!


(Vid cittrans toner från en blomsterprydd båt.)

Gossar och flickor,
härlig är livets
rosiga morgon.
Luftiga, ljuva,
mysande timmar
sväva i lätta,
flyktiga rader
över dess nejds
elysiska vår.
Snabba, o snabba
äro de sköna,
himmelska väsen,
flyende hän mot
strålande fjärran;
medan er egen
glättiga kor
föres av ödet
bort till ett motsatt
mörknande fjärran ...
Skynden, o skynden,
flickor och gossar,
skynden att bryta
luftiga kedjan,
skynden att slå i
njutningens bojor
dessa olympiskt
leende, ljuva,
flyktiga barn!
Här ur vår ena
dallrande vågskål
plockar beständigt
moiran den grymma
fröjdernas gyllne
räknade vikter,
kastar i andra,
sjunkande vågen
slappade sinnens,
mattade krafters,
mödors och sorgers
tyngande bly ...
Hastigt som facklan
fångas och flyr från
hand och till hand i
panateneiska
nattliga festen,
måsten I lämna
ungdomens evigt
brinnande fackla
till de bakom er
ilande yngre
rosiga släkten,
medan I själva
sjunken i ålderns
svartnande skuggor,
sjunken i gravens
tigande natt ...
Kindens som ängens
blommor förblekna,
svallande lockar
glesna som lundars
höstliga kronor.
Strålande blickar
slockna som festers
tynande lampor.
Skynden, o skynden,
gossar och flickor,
skynden att tömma
fröjdernas nektar!
Kransa pokalen,
slut till ditt ännu
svärmande hjärta,
flicka, din gosse,
gosse, din mö!

onsdag 13 augusti 2014

Sibelius och Rydberg (7) -- På verandan vid havet

"På verandan vid havet" ingår i Opus 38, Fem sånger med klaverackompanjemang, och skrevs 1902. Dikten ingår i Rydbergs andra diktsamling. Här insjungen av den fantastiska Birgit Nilsson.


Minns du de skymnande böljornas suck, att vid målet de hunnit
endast en jordisk kust, icke det evigas strand?
Minns du ett vemodssken från himlens ovanskliga stjärnor?
Ack, åt förgängelsens lott skatta de även till slut.
Minns du en tystnad, då allt var som sänkt oändlighetsträngtan,
stränder och himmel och hav, allt som i aning om Gud?

måndag 11 augusti 2014

Svipdags dramatiska äventyr

Efter läsningen av Fädernas gudasaga är de båda alvsmederna Valand (upprorisk mot asagudarna) och Svipdag (delvis försonande kraft med samma gudar) något av det man minns tydligast. Kanske därför att det är kring dessa två som Rydberg spinner själva huvudintrigen. Och så verkar det ha varit även förr i världen, på tiden då verket var som mest inflytelserikt. Hjalmar Söderberg berättar dråpligt och humoristiskt följande i texten SVIPDAGARNA (1910), som jag har hittat i samlingen Varia av samme författare:
En afton träffade jag på Café Luitpold i München en resande landsman, som hade med sig Strindbergs ”Tal till svenska nationen”. Då han gick glömde han den kvar i den röda schaggsoffan. Jag kastade mig girigt över dyrgripen. Jag vill inte påstå att läsningen beredde mig någon desillusion; boken var ungefär sådan som jag hade väntat. Då Fichte för cirka hundra år sedan skrev sina ”Tal till den tyska nationen”, hade han ett och annat att säga, som verkligen angick den tyska nationen. Jag vet inte om det möjligen är för kontrastverkans skull som Strindberg har annekterat den berömda Fichteska titeln; i så fall är det ett lyckligt grepp. Hans ”Tal till svenska nationen” visade sig – som jag hade väntat – bestå i en oavbruten jämmer och veklagan över hans konkurrenters orättvisa framgångar. En får Nobelpris, en annan blir hedersdoktor, en tredje kommer in i Akademien, en fjärde blev professor i litteraturhistoria och dog helt plötsligt innan Strindberg ännu hunnit skälla ut honom som han tänkt – den skadan måste tas igen! Och ”svenska folket” skall vara domare och vittne! Vad: om Strindberg på en ledig stund skulle ta och läsa om den lilla biten om ”Svenska folket” i Nya riket. Kanske kunde den gamle Strindberg ha något att lära av den unge Strindberg – den unge Strindberg, av vilken vi andra ha lärt så mycket. Vad vi ha lärt av den gamle, det tala vi helst tyst om... Men nog om det. Egentligen var det en historia jag ville berätta. Strindberg lider inte bara av Heidenstams och Levertins och de andras framgångar; han lider också av Axel Klinckowströms. Och det tycker jag går för långt! Han vrider sig av smärta och raseri över att Klinckowström för ett par år sedan fick Svenska akademiens stora pris för en teaterpjäs på vers om Olof Trätälja. Han har uppfattat detta pris som en personlig förolämpning mot sig. Men om det i någon mån kan lugna Strindberg – ty allting blir lättare att bära när man förstår – så är jag i tillfälle att upplysa, varför Klinckowström fick detta pris. Jag vill inte låta påskina, att jag har något formligt uppdrag därtill av Akademien; jag gör det fullkomligt frivilligt. Jag tror mig med full visshet våga påstå, att Akademien, då den gav Klinckowström priset, alldeles icke lät sig ledas av något begär att förfördela Strindberg; men att Akademien däremot icke kunde undgå att i någon mån påverkas av ett i och för sig vackert och ädelt begär att sent omsider gottgöra en gammal oförrätt mot Klinckowström, eller kanske rättare ett gammalt misstag. Har Strindberg verkligen aldrig hört historien om de båda Svipdagarna? Klinckowström skrev en gång i blomman av sin ungdom ett stort poem om en viss Svipdag – jag anar inte vem Svipdag var – och sände in det till Akademien. (Han var nämligen i den ekonomiska ställning, att han hade råd att vänta ett halvår på utbytet av sitt arbete. När vi andra hade skrivit något, gick det naturligtvis ögonblickligen i trycket, och honoraret lyftes ögonblickligen, om det inte var lyft i förskott... Därav kommer det sig att Akademien så gott som aldrig får andra poem till bedömande än sådana som ingen förläggare eller tidningsredaktör velat ha. Och därav är åter följden den, att Akademien för att då och då kunna dela ut ett pris, är helt enkelt av den bittraste nöd tvungen att vid sina prisbelöningar anlägga en mycket blygsam måttstock. (Den saken tycks Strindberg inte ha tänkt på.) Förlåt parentesen! Klinckan sände alltså in sin Svipdag till Akademien någon skimrande vårdag något år i början av nittitalet. Ljusa förhoppningar omfladdrade som små amoriner det tunga postpaketet. Klinckowström råkade vara litet bekant med Viktor Rydberg. Och Viktor Rydberg hade på något vis fått nys om att Klinckowström hade skrivit ett poem om Svipdag; han läste därför poemet med det lilla plus av intresse och välvilja, som följer av personlig bekantskap; och vid ett sammanträffande med den unge skalden råkade han – oförsiktigt, mycket oförsiktigt! – undfalla sig en liten antydan om att det kanske rent av kunde bli fråga om ett litet andra pris... Den unge skalden lyckades med hjälp av sitt skägg – redan på den tiden det längsta skägg i Stockholm – dölja sina blandade känslor – blandningen av bitter missräkning, ty han hade naturligtvis hoppats på stora priset, och av vild segerglädje över att det i alla fall skulle bli ett pris! En guldmedalj, ett diplom! Ha! Men annorlunda stod det skrivet i stjärnorna. Till det sammanträde i Skeppsbron 18, där prisfrågan skulle avgöras, kom Viktor Rydberg verkligen in från Djursholm – vad han annars sällan lär ha gjort. Men han var en arbetets son, och han var trött. Och då sekreteraren med sin sömngivande röst, som lär ha verkat säkrare än opium och kloral, började läsa upp poem efter poem, vers efter vers, pekoral efter pekoral, föll han nästan ögonblickligen i oskuldens djupa sömn. Efter en stund blev han väckt av Sander, som satt bredvid honom. (”Sander betyder gös”, brukade Snoilsky säga, men det är en annan historia ...) Sander gav honom en mild knuff med armbågen.– Vad är det? frågade Rydberg.– Vad tycker du om det där han nu läste opp? frågade Sander. Viktor Rydberg gnuggade sig i ögonen:– Jag hörde inte så noga på, sade han. – Det var synd, svarade Sander. För det var ett ovanligt blomstrande pekoral. Och det passade varken med din eller min mytologi. – Så, sade Rydberg, vad var det om?– Det var något om Svipdag, svarade Sander. – Svipdag? Men det poemet har jag läst! Och det är mycket bra och är precis efter min mytologi! Och Viktor Rydberg bad om ordet och höll ett litet anförande, vari han sade det som han hade tänkt säga om Svipdag, framhöll poemets förtjänster, gled med varsam hand över dess svagheter och slutade med att föreslå ett andra pris Förslaget mötte intet nämnvärt motstånd. De andra äldre herrarna hade inte heller ”hört så noga på”. Svipdag fick andra pris, och Viktor Rydberg for hem till Djursholm med gott samvete. Men o ve och förbannelse! O satan och helvete! O slumpens grymma lek, o ödets oberäkneliga kastrull! Den Svipdag, som sekreteraren nyss hade läst upp och som på Viktor Rydbergs rekommendation hade fått andra priset, var inte Klinckowströms Svipdag. Den var av en annan skald, som oberoende av Klinckowström hade gått av och an på sin kammare och också han drömt om Svipdag, grubblat över Svipdag, diktat om Svipdag. Och det var hans poem, som nu hade fått pris. Det var Oskar Bensows Svipdag. Senare upplästes Klinckowströms Svipdag. Den fick nöja sig med ett skymfligt hedersomnämnande. Den bättre välsignelsen var redan bortgiven. Isak kunde inte ta tillbaka den välsignelse, som han av misstag givit åt Jakob, för att ge den åt Esau. Det stod inte i hans makt. Man kan tänka sig Klinckowströms berättigade grämelse och raseri. Det är något som jag tror att Strindberg har goda förutsättningar att förstå. Man kan också tänka sig Oskar Bensows känslor, när det småningom började dunsta ut att hans andra pris egentligen berodde på ett misstag... Och det värsta var, att när bägge Svipdagarna något senare kommo ut i tryck, var det uppenbart för envar (d. v. s. för de få som av någon löjlig slump råkade läsa dem) att det måste vara ett misstag. Det kunde naturligtvis inte undvikas att bägge Svipdagsskalderna en tid tittade lite snett på varandra. Slutet blev att de kommo överens att fara ut till Djursholm och avfordra Viktor Rydberg en förklaring. Då förhandlingarna skulle börja, drog Klinckowström upp en modern browning och lade den framför sig på bordet. Bensow drog fram en revolver av något billigare typ och lade den på bordet. Viktor Rydberg betraktade skjutvapnen med intresserad förvåning. – Jaså, sade han, är det på det viset? Varpå han gick in i ett annat rum och hämtade sin gamla fäderneärvda ryttarpistol och lade den framför sig på bordet. – Nu kan vi börja! sade han. Hur Viktor Rydberg sedan utredde saken har jag glömt, men naturligtvis blev det punsch och toddy och frid och försoning. Nu hemställer jag till Strindberg, om han inte finner det rättvist och billigt, att Akademien senare begagnade ett lämpligt tillfälle att ge Klinckowström en liten upprättelse? Jag hör i andanom Strindbergs svar:– Men när får jag upprättelse för de tusentals bovstreck och förföljelser jag varit utsatt för? Vi böra hoppas att Strindberg får upprättelse i himlen, om inte förr. Han tror ju på himlen. Varför bråkar han då så förbaskat med de dumma jordiska tingen?
Undertecknad tillhör nu en av dem som "av någon löjlig slump råkade läsa dem", det är Oscar Bensows version, den som enligt Söderberg oförtjänt fick priset (Klinkans version har jag inte hittat). Enligt mitt tycke är det dock långt ifrån oävet och jag laddar upp filen för den som själv vill läsa.
Svipdag och Fröja, av John Bauer
En annan som skrev med Rydberg som förebild och inspiration var barnboksförfattarinnan Anna Maria Roos. Det framgår tydligt av hennes förord till boken Lekar och sagospel, där den andra avdelningen helt och hållet berör det fornnordiska och de två centrala dramerna handlar om Svipdag. Dessa dramer går utmärkt att läsa med behållning även för vuxna. Det ena heter Svipdag vinner Fröja och det andra Svipdags övermod. Klicka på länkarna för faksimil-versioner i PDF-format.

Sammantaget kastar dessa tre dramatiseringar nytt ljus på och levandegör Svipdag-legenden.

tisdag 5 augusti 2014

Sibelius och Rydberg (6) -- Höstkväll

"Höstkväll" ingår i Opus 38, Fem sånger med klaverackompanjemang, och skrevs 1903. Dikten skrevs 1881 och ingår i Rydbergs första diktsamling från 1882. Här insjungen av den fantastiska Birgit Nilsson.


Solen går ned, och molnen vandra med vefullt sinne
hän över skummande sjö, över susande skogars skymning.
    Måsen skriar på ödsligt skär,
    falken dväljes i klyftans skygd:
    trött att jaga han gömt sin näbb i
    vingens av skurar tyngda dun.

Solen gick ned, det mörknar alltmer över moens furor,
mörknar om bergen, där ränniln suckar i ljung och mossa.
    Tvinsjukt dröjer ett gulblekt sken
    över västliga kullars rand,
    dagens viskande avsked tonar
    sorgset i tätnande skuggor bort.

Regnets fall på hällarne sorlar av vemodssägner,
födda av molnens jordkringsvävande skumma tankar;
    sjöns emot stranden brutna våg
    brusar av dunkla ödens gång;
    röster, skälvande hemskt av smärta,
    ropa i stormen ur skogens djup.

Ensam ute i öde nejd, mot fuktig klippa
lutad, står förtrollad en vandrare, lyss och njuter.
    Känner hans själ en samklang med
    sången, som höjes av stjärnlös natt?
    Dör hans ve som en sakta ton i
    höstens väldiga sorgedikt?

fredag 1 augusti 2014

Sibelius och Rydberg (5) -- Kyssen

"Kyssen" ingår i Opus 72, Sex sånger med klaverackompanjemang, och komponerades 1915. Dikten ingår i Rydbergs första samling:

Räck mig de väna läpparnes kalk, fast drycken han ger mig
städse i ljuvaste fröjd blandade saknadens kval!
Aldrig du närmat din mun, förrän, gripen av trånad, min ande
slet i de känsliga band stoftet på honom har lagt.
Liksom en fånge vid vinterns slut, när en smekande vårfläkt
spelar från blånad sky in i hans fängelsevalv,
trycker mot gallret sin kind och andas och njuter, men känner
dubbelt i njutningens stund tyngden av bojan han bär;
så när din kyss, så frisk som västan på blommande ängar,
skön som en ros i sin knopp, kom till min fängslade själ,
spratt i bojan hon upp och trängde mot läpparnes stängsel,
ivrig att svinga sig bort, svinga i frihet och ljus
hän till den värld, där ditt innersta jag, du älskade, dväljes,
där, för att, död för mig själv, evigt få leva i dig.