tisdag 28 juni 2016

Rydberg i "Nattens historia"

Tyst är lunden, och sjön, som kysst
strandens somnade ros, är tyst.
Aftonskimret, som milt besken
tempelkullen, har bleknat ren
stilla, drömmande, stilla.
Konstigt nog omnämns inte dikten "I natten" (första strofen ovan) i Gunnar Brobergs nya exposébok över nattens historia. Däremot Rydberg i flera andra sammanhang. Jag vill här lyfta fram ett mer kuriöst.

En enkät som gjordes 1930 om folkrörelsernas hållning till religion och politik. I denna större enkät svarade ett 70-tal konfirmander vilken person efter Kristus de beundrade mest. Här är listan:

Luther (särskilt populär bland flickorna!), Paulus aposteln, Gustav II Adolf, Karl XII, S:t Birgitta, Viktor Rydberg, Jeanne d'Arc.

Bra lista det där. Vad svarar de idag? Troligen personer av betydligt lägre kaliber.

Men Rydberg med som enda renodlade kulturperson! Och detta 35 år efter hans död... (notera också ingen Strindberg)


söndag 5 juni 2016

När föddes Rydberg egentligen?

Födelseåret är sedan länge bestämt till 1828, men länge angavs det till 1829 och när Ny Illustrerad Tidning uppvaktade födelsedagsbarnet på 60-årsdagen fick hans vänner en chock, de trodde att han bara var 59!

Då Tore Lund redan skrivit i ämnet tar jag mig friheten att citera det här nedan. Jag vill bara tillägga att det är extremt märkligt att hans mor skulle ha misstagit sig på födelseåret. Hon skrev nämligen 1829 i den bibel han fick av henne. Och om Rydberg verkligen föddes 1829 hade han bara varit fyra år gammal när hans mor dog, och hans ljuva minnen av henne ännu svagare?

Ur Viktoriana 2015:2
När Ny Illustrerad Tidning i december 1888 uppvaktade på sextioårsdagen togs hans vänner med överraskning. Tidningen själv förklarade:

Till en början få vi då anhålla om ursäkt, att vi nödgats göra den frejdade författaren ett år äldre än han hittills ansetts vara. Alla Viktor Rydbergs biografer ha uppgifvit att han är född i Jönköping den 18 december 1829 – alla utom Meijer, som i tillägget till sitt ”Svenskt literatur-lexikon” rättat uppgiften till 1828. Det senare är också det rigtiga årtalet, åtminstone om man får tro Jönköpings stadsförsamlings dopbok, som har den sistnämda uppgiften och väl här måste tillerkännas afgörande auktoritet. Sjelf synes den utmärkte forskaren, som med sådan skarpsinnighet sökt komma till rätta med våra gamla hednagudars och mytiska personligheters genealog-iska förhållanden, mindre intressera sig för att få klarhet rörande sitt rätta födelseår, men han upplyser (i bref till denna tidnings redaktör), att äfven Lunds studentkatalog har årtalet 1828.

Brevet ifråga (till Olof Granberg, KB Ep. G.20) lyder:

Så långt jag kan minnas tillbaka, är årtalet 1829 uppgifvet som mitt födelseår. Som sådant angafs det i den bibel jag fick af min mor. Jag har en äldre broder, som likaledes påstår, att 1829 är den riktiga uppgiften. Deremot står det i Lunds Studentkatalog 1828, och enär denna uppgift måste vara hemtad ur ett prestbetyg, torde den ega auktoritet. Sjelf har jag ingen lust att forska i ämnet, som förekommer mig likgiltigt, emedan jag, i olikhet med guden Vale, icke företog mig något anmärkningsvärdt under mitt födelseår. Minnen av mina första barndomsår och af min moder höra visserligen till min käraste egendom, men deras begynnanden i tiden intresserar mig icke det ringaste. Min hustru har beslutit att fira min 60de årsdag nästa år. […]

Likgiltigt eller inte; från och med 1889 anger han i alla fall det riktiga födelseåret i sina kontakter med skattemyndigheterna. Ändå undrar man: redan tio år tidigare, inför sitt giftermål, hade han bett borgmästaren i Jönköping att reda ut de nödvändiga folkbokföringsfrågorna med hjälp av stadens kyrkböcker. Misstaget måste väl ha upptäckts redan då? Fast utan att han haft något lust att ta notis om det.