söndag 26 februari 2023

Om att förlora sin ungdoms glöd

I ett brev till Herman Bjursten den 19 april 1859 skriver Rydberg om sin första tid i Göteborg, och lite sentimentalt och nostalgiskt beklagar han sig att hans liv numera saknar glöd och har gått in i ett mer vegetativt tillstånd.

När jag ser den gamla skansen Kronan, erinrar jag mig, att vi vandrat deruppe en vacker sommardag, fantiserande om Proudhon, röda republikaner och mensklighetens lycka. Vi äro icke längre rödrepublikaner, åtminstone icke du -- allvarligt sagdt: jag icke heller -- och fantisera vi om lyckan, så inskränka vi oss modest till vår egen. Proudhon hafva vi alldeles gifvit på båten. Vi koncentrera våra tankar mer pä oss sjelfva. l)u har sedan den tiden skrifvit romanen »Egoismen», oberäknadt andra ännu märkligare opera. Jag för min del sörjer, att den gamla värmen gått hos mig förlorad. Ve mig, jag sofver middag pa maten och förmärker allt flera tecken, att det vegetativa, kalla, dåsiga, bekymmerslösa vill taga öfverhand öfver mig. Och det befängda är, att bekymmerslösheten ej är detsamma som frihet från bekymmer, fast A = A.

Det sistnämnda är en verkligt tänkvärd aforism.

söndag 19 februari 2023

Den uppskjutna Romresan

Redan 1858 hade Rydberg långt skridna planer på en resa till Italien och Grekland. Till Grekland kom han aldrig, trots vissa planer på det sent i livet. Till Italien åkte han först 1874. Vi läser i ett brev till Rudolf Ström (Göteborg d. 20 december 1858):

Jag har stora resefunderingar för mig och tänker på ingenting mindre än en resa till Italien och Grekland. Men den resan får jag väl uppskjuta till 1860, om jag då lever. 1859 skall jag i stället resa till Rudolf Ström, som tävlar med Italien och Grekland om min bevågenhet...


söndag 5 februari 2023

Bodde Rydberg på Stora Nygatan i Göteborg?

När Rydberg först flyttade till Göteborg bodde han väl inackorderad på olika adresser. Dels visste han inte från början hur länga han skulle bli kvar, dels kände han väl inte till staden så bra och visste kanske inte var eller hur han ville bo. Hans ekonomi var säkert inte heller den bästa.

Redan 1857 hade han och SA Hedlund blivit så goda vänner och arbetskamrater att R. blev inbjuden att få flytta in med Hedlunds familj. Men inte till Östra Hamngatan 12, där de bodde tillsammans senare (på kort promenadavstånd till Handelstidningen i närheten av Kronhuset). Denna adress ligger mittemot Nordstan, mittemot där Åhlens huserar idag. Alltså ganska långt norrut från Kungsportsplatsen. Men i ett brev från 15 augusti 1857 beskriver han den bostad som han ska flytta in i på följande sätt:

Till hösten kommer jag att flytta till Hedlund. Jag har inackorderat mig i hans familj och erhåller två stora vackra rum, med utsigt öfver vallgrafven och Göteborgs utmärkt vackra »Trädgårdsföreningens park». Mina inkomster äro goda och bli till nästa ar ännu bättre, då jag erhåller eganderätt till en liten del i Handelstidningen.

Den enda adress som passar in på denna beskrivning är Stora Nygatan i Göteborg. Med andra ord måste familjen och Rydberg ha flyttat senare till Östra Hamngatan.

Familjen Hedlund flyttade 1890 till "Tomtehuset" på Vasagatan 46, men då bodde Rydberg sedan länge i Stockholm.