måndag 27 maj 2013

Blev Rydberg förtalad?

Har Rydbergs eftermäle blivit smutskastat på ett oärligt sätt? Bakgrunden är följande: Viktor Rydberg satt 1888 med i den jury som fällde Hjalmar Branting för hädelse. Målet gällde en artikel som Branting hade låtit trycka i Social-Demokraten där artikelförfattaren Axel Danielsson på ett pikant sätt försvarar en viss Viktor Lennstrands läror, efter att denne blivit åtalad för en artikel i just Social-Demokraten. Både Branting och Lennstrand tillhörde den anti-religiösa organisationen Utilistiska samfundet.

Ett par dagar efter Rydbergs ståtliga begravning trycks följande artikel i tidningen Norra Skåne. En viss begreppsförvirring råder, för det var inte i målet mot Lennstrand som Rydberg dömde, utan i det följande åtalet mot Branting. Men den visar på hur händelsen redan tidigt hade exploaterats, av främst socialistiska element, för att smutskasta och vanhedra Rydberg.

Norra Skåne 1895-10-01
Viktor Rydbergs jordfästning i Stockholm och grafsättning i Göteborg har försiggått under stora högtidligheter och ett lifligt deltagande från alla kretsar. Professor Rydin i Upsala höll ett formfulländadt, af ideal lyftning och kristlig tro genomträngt, tal vid jordfästningen, Professor Paulsson talade å Göteborgs högskolas vägnar och A. U. Bååth hade skrifvit ett högstämdt qväde. Allt har burit vittne om, att nationen tacksamt erkänner, hvad den är skyldig minnet af en af sina störste söner. Några misstag rörande V. Rydberg. "Politiken" anför som bevis på, att Rydberg skulle i sina sista levnadsår kommit tämligen långt bort från sin ungdoms hållning till statskyrkan, dels att han jämförelsevis tidigt uteslöt företalet till "Den siste atenaren" och dels att "han för ett par år sedan ställde sig på auktoriteternas sida i en sak, där den religiösa friden stod på spel", nämligen då Lennstrand reste rundt i Sverige och höll sina föredrag mot statskyrkan och rättrogenheten, för hvilka han blef ådömd en rad fängelsestraff, "Vid ett tillfälle blef Rydberg medlem af den Stockholmska juryn, som skulle döma Lennstrand, och han, den gamle förkämpen för religiös frihet, afgav sin röst emot honom, skrämdes af sin egen varsamhets konsekvenser". Hvad företalet till "Siste atenaren" angår, så var det visserligen, såsom ej direkt tillhörande boken, borttaget ur en eller ett par upplagor, men är åter intaget i de senast utgifna, och har detta alltså intet att göra med någon förment ändrad ståndpunkt hos V. R. Hvad åter vidkommer den Lennstrandska historien, så är den alldeles felaktig. I någon jury öfver Lennstrand har Rydberg icke suttit, och föredrag dömas som bekant i Sverige ej af jury. Huru V. R. röstat i den ifrågavarande juryn, kan alltså ingen veta, och i hvarje fall var det den gången icke den religiösa frihetens sak som stod i fara. Norska Dagbladet har återgifit Politikens uppgift och skärpt uttalandet därtill, att Rydberg skulle satt "en fläck på sitt namn genom att vara med i den jury, som på sin tid dömde den idealistiskt svärmande fritänkaren Lennstrand". (!) Detta är -- oafsedt oriktigheten -- en besynnerlig uppfattning af jurymannens ställning, som man knappt skulle väntat af en juryvän. Ingen tviflar väl på att V. R. hur än hans votum utföll, lydde sitt samvetes bud.
Frågan är således tudelad: hur röstade Rydberg, och utföll rösten på ett med hans ståndpunkter förenligt sätt? Bägge frågorna är ovidkommande, vilket här i följande skall visas.

Huruvida Rydberg röstade för eller emot Branting? I artikeln ovan skriver man mycket riktigt att det inte är möjligt att veta, eftersom Rydberg eller någon annan i juryn aldrig har uttalat sig, och dessutom var röstningen hemlig. Inte nog med detta; jurymedlemmar var pålagda yppandeförbud. Man hade alltså ingen laglig rätt att försvara sig mot en sådan anklagelse, vilket också omnämns i Karl Warburgs Rydberg-biografi:
Jag kan vid detta tillfälle icke förbigå en anmärkning. En juryman begynner sitt domarekall med en löjligt sträng ed att aldrig uppenbara vad i juryn blivit yttrat, huru han själv eller andra dömt. Endast det gemensamma yttrandet skyldig eller frikänd får bliva bekant. Han kan sedan hädas offentligt eller enskilt för det omdöme man förmodar honom hava fällt; utan att bliva menedare kan han icke försvara sig; icke framlägga de rättsgrunder på vilka hans åsikt och omdöme blivit fotade, ty även detta omdöme får han ej tillkännagiva. Det är den mest barbariska lagstiftning som kunnat uttänkas.
En jurymedlem kunde inte försvara sig, vilket gjorde anklagelsen extra låg, och tacksam för en politikertyp som Branting. Han gick djupt indignerad till angrepp:
I juryn satt -- det skriver jag här, fast det är i egen sak -- åtminstone en, som svek sin plikt. Här stod i den mannens person vår fina liberalism, vetenskaplighetens frisinthet, vid skiljovägen. -- -- -- Nu skulle det visa sig, om de också voro mäktiga det sista förräderiet mot frihetens sak, om en av dem verkligen skulle ha panna att förnedra sin oansvariga och oantastliga samvetsdomareplats till att göra drängtjänst åt den oförskämdaste, förföljande klerikalism, dömande den tankens och ordets frihet, som använts i ärlig strid, ’i krigarens lovliga avsikt att såra och döda’. -- -- -- Avfallets vanära klibbar nu vid ett namn, som förr nämnts med aktning även av dem, vilka ej liksom han stannat på halva vägen.
Han gör Rydberg till måltavla och symbol för hela den samlade liberalismen, och menar samtidigt att liberalismen bara är ett förstadium i utvecklingen mot den sanna läran: socialismen. Det har emellertid, trots att ingen vet något om saken, sonika antagits att Rydberg tillhörde den fällande sidan av juryn. Denna version har alltså blivit gällande och antogs småningom även av Rydbergs "vänner".  Försvaret av Rydberg gick sedan ut på att han visserligen röstade för, men att han gjorde det, inte i motsats till sin övertygelse om religionsfrihet, utan av övertygelse att grov hädelse och gäckeri av alla religioner vore förkastligt.

Vilket nu för oss till den andra frågeställningen, den om huruvida Rydberg röstade i enlighet med sin övertygelse? Han hade ju själv i Bibelns lära om kristus angripit statskyrkan drygt 20 år tidigare.

Men frågan är inte bara omöjlig att svara på, för vi vet ju som bekant inte hur Rydbergs röst utföll, utan tämligen irrelevant. Som liberal och demokrat ställde sig onekligen Rydberg bakom det svenska rättssystemet, och det är min övertygelse, att oavsett vad han tyckte om olika lagar, så vinnlade han sig alltid om att följa dem, tills de på ett demokratiskt vis kunde förändras. Jurymedlemmars uppgift går ut på att väga bevisfrågan och att uttolka lagen, och huruvida Rydberg röstade enligt sitt samvete blir alltså reducerat till hur duktig han var på att tolka svensk lagstiftning.

Rydberg personligen ogillade det uttalat aggressivt ateistiska Utilistiska samfundet. Han var dock en större själ än att väga in sina personliga åsikter i ett domsmål. Fällde han, gjorde han det för att texten utgjorde hädelse i lagens mening, eftersom det fanns en lag mot hädelse och för att texten antagligen med rätta kunde betecknas som hädisk.

Men stenkastarna fick som de ville. Rydberg fick en fläck på sin ära, och det låg alltid nära till hands för hans belackare att dra fram "Brantinghistorien" för att visa på hyckleri och bristande patos.

Hela historien tydliggör den respektlösa syn på lag och rätt som socialister har uppvisat igenom historien. För dem var den aldrig ett självändamål, utan ett medel att användas av staten, för att införa ett politiskt system. För liberaler är den istället ett skydd för den enskilde, mot godtycke, för medborgerliga rättigheter, och själva fundamentet för demokratin.

Ernst Wigforss, denne tämligen renlärige vänstersosse, har dock sagt: "Har det någonsin i mina ådror flutit några droppar av det blod man kallar revolutionärt, har jag ärvt dem från Viktor Rydberg, inte från Karl Marx." Det får bli slutord.

måndag 20 maj 2013

"Skogsrået" tonsatt av Sibelius

Här är en oerhört vacker och majestätisk tonsättning av Viktor Rydbergs dikt "Skogsrået" av Sibelius. För den som vill läsa mer finns utförlig info under videon på YouTube. Dikten finns att läsa här: http://sv.dikt.org/Skogsrået

måndag 13 maj 2013

Ett äventyr i finska skärgården

I serien nya (och något udda) utgivningar av Viktor Rydbergs skrifter har vi nu fått Ett äventyr i finska skärgården, publicerad som följetong (1850) i Jönköpingsbladet.

Ett äventyr i Finska skärgården : Ur en konstnärs dagbok

torsdag 9 maj 2013

Ekeliden

Här några bilder av Viktor Rydbergs hem Ekeliden i Djursholm. Rydberg lockades 1890 av entreprenörerna att bosätta sig i den nyanlagda villastaden Djursholm. Han fick som "affischnamn" mycket förmånliga villkor.

När Rydberg dog 1895 övertogs huset av Elsa Beskow. Det revs några år efter hennes död omkring 1950.


onsdag 8 maj 2013

"Tomten är vakens" förebild är "Tomten"

Svenska Dagbladets uppföljning på kritiken mot att Viktor Rydbergs namn inte nämns i "Tomten är vaken" av Astrid Lindgren.

Det är ganska futtigt faktiskt, att man inte ens kan nämna Rydberg på tryckortssidan. Det handlar ju inte om copyright, utan endast att tillerkänna honom hans insats som förebild, något jag är övertygad om att Lindgren själv hade velat.

tisdag 7 maj 2013

Snöfrid tonsatt av Stenhammar

Jag postade tidigare Sibelius tonsättning av dikten "Snöfrid". Här kommer Stenhammars version, som kanske slår den föregående, i vart fall gällande dramatisk effekt. Inspelningen finns att köpa på CD: http://naxosdirect.se/items/snofrid-2391

 

P. S. Videon borttagen från YouTube, här är länken till Spotify istället: Wilhelm Stenhammar – Snöfrid, Op. 5

Verket har för övrigt framförts sammanlagt 6 gånger, senast 2011 i Göteborg.